کارگاه ها

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

نام استاد

هزینه کارگاه

محل برگزاری

ظرفیت کارگاه

1

کارگاه میکروبیوتای روده انسان و نقش آن در پیشگیری از سرطان

04/09/96

جناب آقای دکتر امیر سالاری

50,000 تومان

سالن شورا دانشکده علوم پزشکی مشهد

نامحدود (عملی)

2

Next generation sequencing

07/09/96

جناب آقای دکتر حسین طوسی

200,000 تومان

جهاد دانشگاهی مشهد

۲۰ نفر (عملی)

3

تغذیه و پیشگیری از سرطان

05/09/96

دکتر محمد صفریان، دکتر محسن نعمتی

50,000 تومان

سالن شورا دانشکده علوم پزشکی مشهد

نامحدود (تئوری)

4

روانشناسی سرطان

05/09/96

دکتر ریحانه یکتا و دکتر مهدی طالبی و دکتر امیر رضایی اردانی

50,000 تومان

بیمارستان امید

نامحدود (تئوری)

* جهت پرداخت وثبت نام برای کارگاه به این لینک مراجعه نمایید